Zoeken:

Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van deze website van Mediahuis Noord B.V. en de daarmee verbonden websites van Mediahuis Noord en/of die van haar dochtermaatschappijen is onderworpen aan de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik maken van deze website(s) betekent dat de gebruiker akkoord gaat met deze disclaimer, de privacyverklaring en de algemene voorwaarden van Mediahuis Noord.

De privacyverklaring en de algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de volgende links:
– Privacyverklaring
– Algemene voorwaarden

Gebruik website(s)
De op de website(s) getoonde informatie wordt door Mediahuis Noord met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website(s) wordt door Mediahuis Noord uitdrukkelijk afgewezen.

Mediahuis Noord geeft geen garantie met betrekking tot de toegankelijkheid van de website(s) of dat de servers die deze website(s) ter beschikking stellen of dat elektronische berichten verzonden door Mediahuis Noord vrij zijn van virussen.

Indien Mediahuis Noord het vermoeden heeft dat de gebruiker misbruik maakt van de toegang tot de website(s), heeft zij het recht om de gebruiker de toegang tot het niet-afgeschermde en/of het afgeschermde gedeelte van de website(s) te weigeren/ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten
Mediahuis Noord behoudt zich nadrukkelijk alle auteursrechten voor. Het is de gebruiker van de website(s) verboden de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediahuis Noord. Van een artikel mogen wel de eerste vijf regels/zinnen (inclusief titel/kop) worden overgenomen, waarna een goed werkende hyperlink wordt geplaatst naar het oorspronkelijke artikel op een van de websites van Mediahuis Noord. Overname zonder een goed werkende hyperlink naar de oorspronkelijke tekst op de website van Mediahuis Noord is niet toegestaan.

Alle op de website(s) afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van of gelicentieerd aan Mediahuis Noord en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere vorm van intellectuele eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op de gebruiker die toegang heeft tot de website(s).

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van Mediahuis Noord zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker. Hoewel Mediahuis Noord uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op deze website(s) wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Wijzigingen
Mediahuis Noord behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website(s) te wijzigen, te actualiseren en/of de presentatie daarvan aan te passen. De voorwaarden uit deze disclaimer kunnen op elk moment door Mediahuis Noord worden gewijzigd. Wijzigingen gelden vanaf het moment waarop deze op de website zijn geplaatst.

Toepasselijk recht
Zowel op de website(s) als deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of verband houdende met deze disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Contact
Mediahuis Noord stelt het op prijs wanneer u uw vraag, opmerking en/of klacht aan ons kenbaar maakt. Dit kan per e-mail via backoffice.kcc@mediahuisnoord.nl of per post aan Mediahuis Noord B.V., t.a.v. Klanten Contact Centrum, Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden.