Zoeken:

Privacyverklaring Mediahuis Noord B.V.

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Mediahuis Noord B.V. en haar dochtermaatschappijen (hierna gezamenlijk te noemen: Mediahuis Noord), tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren. Klik hier voor een overzicht van de Mediahuis Noord producten en diensten.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Mediahuis Noord van je verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mediahuis Noord B.V., Sixmastraat 15, 8932 PA Leeuwarden. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft Mediahuis Noord de heer Marc Cox aangewezen.

Verwerkte persoonsgegevens

Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, je registreert, een product bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een actie of enquête, contact opneemt met Mediahuis Noord of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Mediahuis Noord, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens, zoals je naam, adres, contactgegevens, leeftijd en geslacht, vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Mediahuis Noord, kan Mediahuis Noord persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens, die mogelijk (in combinatie met andere gegevens) beschouwd kunnen worden als persoonsgegevens:

 • online identificatiemiddelen, zoals een IP-adres, advertentie ID van je mobiele apparaat of cookie ID;
 • informatie over je apparaat, besturingssysteem en browser, waarmee toegang is verkregen tot een dienst. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • informatie over het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat je gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd;
 • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de platforms van Mediahuis Noord vind je op het betreffende platform.

Automatisch gegenereerde gegevens

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch een account voor je wordt aangemaakt. Ook kun je zelf een account aanmaken door je te registreren voor één van onze producten of diensten. In beide gevallen wordt er automatisch een account ID gegenereerd, dat gekoppeld is aan je account.

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan Mediahuis Noord persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens die je aan een van de partners van Mediahuis Noord hebt verstrekt met als doel om deze aan Mediahuis Noord door te geven, bijvoorbeeld als je je via een partner inschrijft voor een nieuwsbrief van Mediahuis Noord;
 • wanneer je inlogt op een platform van Mediahuis Noord via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt Mediahuis Noord je e-mailadres en openbare profielinformatie;
 • gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd. Dit gaat via datapartners van Mediahuis, zoals CDDN;
 • op de corporate website van Mediahuis Noord maken wij gebruiken van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V.  De service herkent enkel website-bezoeken die gebeuren vanuit het IP-adres van een bedrijf en toont ons de daarbij horende publiek beschikbare informatie, zoals de bedrijfsnaam of het adres. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie;
 • gegevens over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen waarmee Mediahuis Noord samenwerkt ten behoeve van gezamenlijke groepsprofielen, zoals hieronder beschreven onder ‘verstrekking ten behoeve van advertenties’.
 • gegevens die je aan één van de gelieerde partijen waarmee Mediahuis Noord samenwerkt ten behoeve van advertentieverkoop hebt verstrekt, zoals hieronder beschreven onder ‘verstrekking ten behoeve van advertentieverkoop.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

Mediahuis Noord verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Mediahuis Noord of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.

De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Mediahuis Noord sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

 • om je onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 • om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Mediahuis Noord;
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • om fraude of misbruik op te sporen, te voorkomen en te bestrijden;
 • om jouw privacy-instellingen te delen met de partijen die via Mediahuis Noord platforms gegevens verzamelen, zoals hieronder beschreven onder ‘gegevensverwerking door derden via Mediahuis Noord platforms’;
 • om je – op basis van de door jou verstrekte gegevens – op platforms van Mediahuis Noord en derden specifieke advertenties van Mediahuis Noord te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gepersonaliseerde advertenties getoond;
 • voor het automatisch aanmaken van een account ten behoeve van één of meer van onze diensten en producten. Zo wordt bijvoorbeeld wanneer je een abonnement neemt op een van onze dagbladen, automatisch een account voor selfservice-doeleinden voor je aangemaakt.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten. Wanneer je nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met Mediahuis Noord, benadert Mediahuis Noord je enkel voor commerciële doeleinden wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.

 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op één van de platforms van Mediahuis Noord met je social media-account.

 • voor de opbouw van groepsprofielen op basis van kenmerken en gedrag. Hierbij kunnen je accountgegevens worden gecombineerd met informatie verkregen via cookies en soortgelijke technieken, zoals je surfgedrag. De door Mediahuis Noord opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar);
 • om je gepersonaliseerde content en advertenties te tonen;
 • om je – op basis van informatie verkregen via cookies en soortgelijke technieken – op platforms van derden specifieke advertenties van Mediahuis Noord te tonen;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over je interesses en over je gebruik van onze producten en diensten, probeert Mediahuis Noord haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op je gebruik en interesses.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je via je privacy instellingen op een platform van Mediahuis Noord.

 • om te voldoen aan de op Mediahuis Noord van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Mediahuis Noord.

Het is mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende Mediahuis Noord producten en/of diensten, de in dat kader van je verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Mediahuis Noord producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’).

Gegevensverstrekking aan derden

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van de groep waartoe Mediahuis Noord behoort (de Mediahuis groep)/ Je gegevens worden niet verstrekt aan partijen die niet tot het Mediahuis-concern behoren, behoudens het navolgende. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventueel vereiste toestemming voor de verstrekking.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met Mediahuis Noord gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door Mediahuis Noord ingeschakelde partijen

Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Mediahuis Noord worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van Mediahuis Noord voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die Mediahuis Noord verzamelt over je surfgedrag op haar platforms, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen die net als Mediahuis Noord onderdeel zijn van de Mediahuis groep, om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. Deze gezamenlijke groepsprofielen worden gebruikt om je op de platforms van Mediahuis Noord en deze gelieerde partijen gepersonaliseerde advertenties te tonen. Mediahuis Noord is samen met deze gelieerde partijen verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Op deze verwerking is het bepaalde in deze privacyverklaring van toepassing. Je kunt bij Mediahuis Noord terecht voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van deze gegevens (zoals hieronder genoemd onder ‘jouw rechten en aanzien van je gegevens’).

Ook stuurt Mediahuis Noord stuurt bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van jouw gegevens door Mediahuis Noord opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van Mediahuis Noord voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties.

Mediahuis Noord kan daarnaast de informatie die zij over je heeft (bijvoorbeeld je e-mailadres) matchen met informatie die een derde (bijvoorbeeld een adverteerder) over je heeft, om je op onze platforms gepersonaliseerde advertenties te tonen. Mediahuis Noord is samen met de betreffende derde verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doel. Op deze verwerking is het bepaalde in deze privacyverklaring van toepassing. Je kunt bij Mediahuis Noord terecht voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van deze gegevens (zoals hieronder genoemd onder ‘jouw rechten en aanzien van je gegevens’).

Verstrekking ten behoeve van advertentieverkoop

Mediahuis Noord werkt samen met aan haar gelieerde partijen die net als Mediahuis Noord onderdeel zijn van de Mediahuis-groep op het gebied van verkoop van advertenties in hun media. In dat kader worden (persoons)gegevens van (potentiële) zakelijke klanten gedeeld tussen deze gelieerde partijen. Op deze verwerking is het bepaalde in deze privacyverklaring van toepassing. Je kunt bij Mediahuis Noord terecht voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van deze gegevens (zoals hieronder genoemd onder ‘jouw rechten en aanzien van je gegevens’)

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat Mediahuis Noord op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op een platform van Mediahuis Noord onrechtmatig is tegenover die derde. Mediahuis Noord zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt Mediahuis Noord de bescherming van je gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Een kopie van deze standaardbepalingen, alsmede informatie over een specifieke verwerking die plaatsvindt onder de toepassing van deze bepalingen, kan gratis worden opgevraagd via [email protected].

Gegevensverwerking door derden via Mediahuis Noord 

Via de platforms van Mediahuis Noord kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de platforms van Mediahuis Noord en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de platforms van Mediahuis Noord (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via een platform van Mediahuis Noord terecht komen op het platform van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan door derden via de platforms van Mediahuis Noord vind je op het betreffende platform.

Telefoongesprekken klantenservice

Telefoongesprekken met de klantenservice van Mediahuis Noord-onderdelen kunnen worden opgenomen ter verificatie van gemaakte afspraken en voor trainingsdoeleinden. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Sollicitaties

Wanneer je solliciteert op een vacature bij Mediahuis Noord verwerkt Mediahuis Noord jouw gegevens, waaronder NAW-gegevens, contactgegevens en sollicitatiegegevens, in het kader van de werving- en selectieprocedure. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang om het sollicitatieproces uit te voeren. Mediahuis Noord bewaart deze gegevens tot 4 weken na beëindiging van de wervings- en selectieprocedure. Indien je hiervoor toestemming geeft bewaart Mediahuis Noord de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de procedure.

Bewaartermijn

Mediahuis Noord verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot drie jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is Mediahuis Noord wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Beveiliging gegevens

Mediahuis Noord respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Mediahuis Noord. Mediahuis Noord spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Mediahuis Noord conformeert zich aan de gedragscode van de Data Driven Marketing Association (DDMA),. Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Mediahuis Noord is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Mediahuis Noord van jou verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via deze pagina.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Mediahuis Noord van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die Mediahuis Noord met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met Mediahuis Noord geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving of heb je een andere klacht? Dan horen we dat natuurlijk eerst graag zelf via het contactadres of mailadres [email protected]. Via dit mailadres kun je ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Mediahuis Noord. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op:

Wil je je afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciële e-mail van een van de merken van Mediahuis Noord, dan kan dat via de ‘Afmelden’-link of -button, die je onderin de ontvangen mail kunt terugvinden.

Mogen de kranten en platforms van Mediahuis Noord wel persoonsgegevens publiceren?

De bovengenoemde rechten gelden niet voor onze journalistieke uitingen, daarvoor is in de wettelijke regels een uitzondering gemaakt wegens de uitoefening van het recht op de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Mediahuis Noord behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 juni 2024.